Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Anker’s Natuursteen BV en de opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Anker’s Natuursteen BV niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

De door Anker’s Natuursteen BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door Anker’s Natuursteen BV dan wel een begin van feitelijke uitvoering door Anker’s Natuursteen BV. In voorkomend geval geldt facturering door Anker’s Natuursteen BV als schriftelijke orderbevestiging, met dien verstande dat gedeeltelijke facturering van een order geen bevestiging inhoudt van het overige gedeelte van de order.

Artikel 4 – Vertegenwoordiging

Mededelingen door vertegenwoordigers en ander personeel van Anker’s Natuursteen BV kunnen Anker’s Natuursteen BV alleen binden, wanneer deze mededelingen schriftelijk door Anker’s Natuursteen BV zijn bevestigd.

Artikel 5 – Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling

Anker’s Natuursteen BV is ten allen tijden gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien aan dit verlangen niet op eerste verzoek wordt voldaan, is Anker’s Natuursteen BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, kosten en intresten, die zij dientengevolge lijdt.

Artikel 6 – Levertijden

De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Anker’s Natuursteen BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Anker’s Natuursteen BV een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 7 – Levering

De levering geschiedt af werkplaats van Anker’s Natuursteen BV, tenzij anders is overeengekomen. Vervoerskosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

De door Anker’s Natuursteen BV geleverde zaken blijven het eigendom van Anker’s Natuursteen BV totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Anker’s Natuursteen BV gesloten overeenkomsten is nagekomen..

Artikel 9 – Prijsverhoging

Anker’s Natuursteen BV heeft de bevoegdheid prijsverhogingen die optreden na het afsluiten van de overeenkomst door te berekenen aan de opdrachtgever. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

De opdrachtgever staat er voor in dat er geen inbreuk word gemaakt op rechten van derden bij de nakoming van de overeenkomst door Anker’s Natuursteen BV en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door de opdrachtgever ontvangen zaken zoals modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films en dergelijke, met name ten aanzien van intellectuele eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Anker’s Natuursteen BV ter zake voor alle aanspraken. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Anker’s Natuursteen BV steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s en films, welke werken niet zonder schriftelijke toestemming van
Anker’s Natuursteen BV mogen worden verveelvoudigd.

Artikel 11- Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Anker’s Natuursteen BV , dan wel indien het tegendeel uit deze voorwaarden voortvloeit, is Anker’s natuursteen BV niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, tengevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor Anker’s Natuursteen Bv uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van Anker’s Natuursteen BV of van personen waarvoor Anker’s Natuursteen BV rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. De opdrachtgever vrijwaart Anker’s Natuursteen BV voor alle schade die Anker’s Natuursteen BV mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door Anker’s Natuursteen BV. Indien en voor zover op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel geen beroep kan worden gedaan, zal Anker’s Natuursteen BV nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het (gezamenlijk) factuurbedrag, waarop Anker’s Natuursteen BV krachtens de overeenkomst jegens de opdrachtgever aanspraak heeft.

Artikel 12 – Reclame

Reclames moeten binnen 8 dagen na levering door de opdrachtgever schriftelijk bij Anker´s Natuursteen BV worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Anker´s Natuursteen BVuit enige reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling en afname van gedane
bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Anker´s Natuursteen BV worden geretourneerd.

Artikel 13 – Betaling

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 9 dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,

1. Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Anker´s Natuursteen BV;
2. Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Anker´s Natuursteen BV nader te bepalen rekening. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats aan alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur;
3. Anker´s Natuursteen BV kan eisen dat er door de wederpartij een aanbetaling wordt gedaan;

Artikel 14 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Anker´s Natuursteen BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of inredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Anker´s Natuursteen BV, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Anker´s Natuursteen BV, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Anker´s Natuursteen BV afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Anker´s Natuursteen BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Anker´s Natuursteen BV haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Anker´s Natuursteen BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Anker´s Natuursteen BV niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Anker´s Natuursteen BV als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Anker´s Natuursteen BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 – Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 10% van de hoofdsom met een minimum van € 115,-. Indien Anker´s Natuursteen BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De opdrachtgever is jegens Anker´s Natuursteen BV de door Anker´s Natuursteen BV gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Anker´s Natuursteen BV en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Indien Anker´s Natuursteen BV genoodzaakt is het faillissement van opdrachtgever aan te vragen, dan is de opdrachtgever behalve de hoofdsom en de rente tevens alle kosten ter zake van de faillissementsaanvrage verschuldigd. Het bij dit artikel bepaalde laat de rechten van Anker´s Natuursteen BV onverlet tot het vorderen van vergoedingen voor geleden schade, intresten, kosten en winstderving.

Artikel 16 – Forumkeuze

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechten zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Anker´s Natuursteen BV, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank. Anker´s Natuursteen BV blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17 – Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen Anker´s Natuursteen BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Loondruk voorbehoud

Anker´s Natuursteen BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Anker´s natuursteen BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever – inwerking zodra hem de wijzigingen zijn meegedeeld.